Beroepingswerk

Beroepingswerk
Beroepingswerk
Nu dominee Ten Hove afscheid heeft genomen van onze gemeente wil de kerkenraad het
beroepingswerk gaan opstarten. Enkele voorbereidende stappen zijn in de afgelopen
maanden al gezet, zoals bijvoorbeeld het opstellen van de profielschets met het oog op een
te beroepen predikant. Deze profielschets is inmiddels opgesteld:

Profielschets predikant

Beroepingscommissie
Bij het opstarten van het beroepingswerk moet de wijkkerkenraad op grond van de Kerkorde
(ord. 3-3) een beroepingscommissie instellen. Deze commissie, vroeger ‘hoorcommissie’
genoemd, heeft als taak om de verkiezing en het beroepen van een predikant voor te
bereiden. In de vergadering van 21 april jl. heeft de kerkenraad de volgende broeders
benoemd: oud. J.R.A. Dekker, oud. J.P. Teeuw, oud.-krm. A.J. Overduin en diaken D.M.
Hoogendoorn. Namens de algemene kerkenraad is broeder G. Oomen (scriba AK)
afgevaardigd. Verder is ds. H. Russcher bereid gevonden om onze consulent te zijn. Als
consulent heeft hij richting kerkenraad en beroepingscommissie een begeleidende en
adviserende rol. 
 
Indienen namen van mogelijk te beroepen predikanten
Een volgende stap is dat de gemeente wordt uitgenodigd om namen van mogelijk te
beroepen predikanten aan te bevelen. Deze aanbeveling dient schriftelijk of per email
gedaan te worden, gericht aan het (mail)adres van de scriba. Anonieme aanbevelingen zijn
niet geldig. Bij het aanbevelen van predikanten dient u rekening te houden met het
volgende:
- Dienstdoende predikanten zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier (4) jaar
hun huidige gemeente hebben gediend;
- Ook predikanten die binnen zes (6) maanden weer beroepbaar worden, mogen
aanbevolen worden;
- Proponenten die beroepbaar gesteld zijn, mag u aanbevelen. 
 
De termijn voor het indienen van namen loopt t/m zaterdag 11 juni. Daarna gaat de
beroepingscommissie aan de slag met het voorbereiden van de zogenaamde groslijst. Deze
lijst bevat de namen van predikanten (minimaal 7, maximaal 15) waaruit in eerste instantie
gekozen zal worden om een beroep op uit te brengen. In de extra vergadering van D.V. 23
juni hoopt de kerkenraad de groslijst te bespreken en vast te stellen. Vervolgens wordt de
lijst ter kennisneming en advisering voorgelegd aan eerst het ministerie van predikanten en
dan aan de algemene kerkenraad. Daarna kan overgegaan worden tot het daadwerkelijk
horen, kandidaatstellen en beroepen van een predikant. De kandidaatstelling en verkiezing
geschiedt overigens in een gezamenlijke vergadering met de algemene kerkenraad, die met
de kandidaat moet instemmen.
 
Tot slot
Het proces rond het beroepen van een predikant wordt behoorlijk in detail geregeld in zowel
de kerkorde als in de plaatselijke regeling van Hervormd Veenendaal. De indruk kan
ontstaan dat het een heel zakelijk proces is. De kerkordelijke structuur geeft houvast en dat
is belangrijk. Toch blijft het ten diepste een geestelijk proces. Dat is ook de reden waarom in
de aanhef van de profielschets uit de Dordtse Leerregels wordt geciteerd: ‘Van harte belijden wij namelijk dat God in Zijn goedertierenheid verkondigers van het Evangelie zendt,
tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; en dat door hun bediening de mensen opgeroepen
worden tot bekering en geloof in Christus, de Gekruisigde (DL 1.3)’.
 
Aan deze belijdenis willen we als kerkenraad graag vasthouden. Laat ons en uw gebed
daarom zijn (Psalm 25:2): 
HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’Uw treden wendt;
leid mij in Uw waarheid, 
leer ijv’rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
‘k blijf U al den dag verwachten.
 
In de verwachting dat die HEERE onze Leidsman zal wezen. Mogen wij vragen om uw
voorbede voor de kerkenraad en in het bijzonder voor de broeders in de
beroepingscommissie?
 
Hartelijke groet namens de kerkenraad,
De scriba
 

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Jaap Vermeulen

Datum:

25 mei 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: