Uitdeling van gaven

... Uitdeling van gaven

Efeze 4:8 ‘Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen

Wanneer Christus opvaart in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen. Dat wil zeggen dat Hij triomfeert over de vijandelijke machten van de duivel, de zonde en de dood. Maar wanneer de apostel dit schrijft, zit hij zelf in de gevangenis, opgesloten om Jezus’ wil. Wat is dat moeilijk. Wat geeft dat veel vragen: Heere, waarom? Toch proclameert Paulus vanuit zijn cel de zege van Christus. Hij vindt hierin een vreugde die niemand van hem af kan nemen.

Maar wat zie je van de zege van Christus als je zelf gevangen zit? Je ziet wel je hopeloze situatie, maar waar is Christus? Je merkt aan Paulus dat hij verder ziet dan alles wat zijn eigen ogen zien. Herhaaldelijk noemt hij Christus het Hoofd en de Kerk het lichaam. Zoals het lichaam verbonden is met het hoofd, zo is Christus onlosmakelijk verbonden met Zijn Kerk op aarde. En daarom deelt ieder lid van het lichaam in de zege van het Hoofd.

De zegen van deze zege wordt in de tekst verwoord als gaven die door Christus worden uitgedeeld. In de oudheid gebeurde het wel dat een triomferende koning alle buit voor zichzelf hield. Maar een goede koning deelde hiervan uit aan zijn volk. Als zo’n goede koning deelt Koning Jezus uit van de buit. Hij geeft gaven aan de mensen, schrijft Paulus.

Welke gaven geeft Christus? Verschaft Hij voedsel voor ons lichaam? Zorgt Hij voor medicijnen en gezondheid als we ziek zijn? Deelt Hij diploma’s uit aan examenkandidaten? Houdt Hij uitdeling van geld, kleren, fietsen, auto’s enzovoort? Zelfs al die gaven komen uit Zijn hand. Wat krijgen we veel van Hem, al krijgen we misschien niet alles wat we willen. Toch gaat het hier om meer. Christus leert ons groter denken, meer verwachten, verder zien. Op welke gave leert Hij Zijn discipelen wachten bij Zijn hemelvaart? Waar zien de discipelen biddend en smekend naar uit? Welke gave geeft Gods Zoon als eerste na Zijn hemelvaart? Hij geeft de gave van de Heilige Geest, de gave waarover Paulus herhaaldelijk schrijft in de Efezebrief.

Waarom is deze gave de belangrijkste? Met al die andere gaven heb je nog steeds geen deel aan de zege van Christus. Maar wat doet de Heilige Geest? Hij laat je zien hoe hopeloos je bent zonder Christus. Hij leert je roepen tot Christus. Hij brengt je bij Christus. Hij geeft je deel aan Christus. Hij maakt je tot een levend lid van Zijn lichaam. Dat is Gods bedoeling: Dat je komt tot Hem en dat je blijft bij Hem. Daarom geeft Christus Zijn Geest, en daarbij ook de gaven van de Geest. Of geef je daar niet om? Zo raak je alle zegen kwijt. Zonder Hem houd je de vloek over. Maar wie de Gever zoekt, zal delen in de zegen van Pinksteren. Want Christus deelt de zegen van Zijn zege uit: ‘met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs ’t wederhorig kroost altijd bij U zou wonen’ (Psalm 68:9 ber.).

J.B. ten Hove, v.d.m.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. J.B. ten Hove

Datum:

7 februari 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: