De goede schepping
God, Die eeuwig is, heeft in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat daarin is. Alles wat leeft en bestaat heeft God gemaakt. Alles was prachtig en goed! Er was geen zonde, geen ellende en vervuiling, geen verdriet en ruzie. Ook de dood was er niet. Het scheppingsverhaal kun je lezen in Genesis 1 en 2.

De zondeval
In Genesis 3 lezen we dat de mens alles heeft bedorven. De vijand van God, de duivel, bracht de eerste mensen aan het verstand dat ze gelukkiger zouden zijn als ze niet naar God zouden luisteren. Adam en Eva geloofden die leugens. Ze werden ongehoorzaam aan God. Dat noemen we ‘zonde’. Vanaf dat moment was het hart van de mens verdorven. Verdriet en dood, haat en ruzie en al die droevige dingen kwamen hun leven en deze wereld binnen. Doordat ieder mens van Adam en Eva afstamt, hebben we allemaal een verdorven hart.

De verlossing
Maar God liet het hier niet bij. Direct na de zondeval beloofde Hij herstel (Genesis 3:15) waardoor weggelopen mensen weer bij Hem terug kunnen keren. Tweeduizend jaar geleden werd Jezus Christus geboren In Bethlehem (Kerst). Gods Eigen Zoon kwam naar deze aarde en leefde zonder zonden. Hij verdiende daarom geen straf. Maar Hij wilde gestraft worden in plaats van alle mensen die in Hem geloven. Onschuldig is Hij gekruisigd. Dit gedenken we op Goede Vrijdag. Na drie dagen is Hij opgestaan uit het graf (Pasen). Daarmee heeft Hij de dood overwonnen en daarna is Hij opgevaren naar de hemel (Hemelvaart). Daar zit Hij aan de rechterhand van God de Vader.

Na de Hemelvaart van de Heere Jezus werd de Heilige Geest uitgestort. Dit gedenken we met Pinksteren. Niet alleen onder Israël maar over de hele wereld werkt de Heilige Geest. Zo breidt het Koninkrijk van God zich uit tot aan de wederkomst.

God kennen
De God Die mensen liefheeft, kunnen we leren kennen. Hij vertelt ons Wie Hij is. Dat doet Hij in de Bijbel. Daarom is het goed om vaak uit de Bijbel te lezen. De Heilige Geest wil ons leren om te geloven in de Verlosser, Jezus Christus. Wat een liefde komt er dan in ons hart, als we geloven mogen dat Hij voor al onze zonden aan het kruis wilde sterven.

De toekomstverwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Alles wordt nieuw! De Heere Jezus komt terug naar deze aarde. Alle mensen zullen opstaan uit de dood en voor Hem staan. Tegen mensen die op Hem vertrouwden, zal Hij zeggen: “Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.” Zij zullen leven onder een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.

Maar er zullen ook mensen voor God staan die niet in God en in de liefde van de Heere Jezus hebben geloofd, die hun eigen gang zijn gegaan, los van de Heere God. Tegen hen zal Hij zeggen: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het  eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.” Dat is de hel. Wat zal dat diep verdrietig zijn. Maar zover is het nu nog niet. U kunt nog een kind van God worden. In de Bijbel staat: "Zoekt de Heere en leeft!”

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: