Wat geloven wij?

Onze gemeente wil leven vanuit de Bijbel, het Woord van God. Ons geloof wordt verder verwoord in de oudchristelijke belijdenisgeschriften (de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) en verder in de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).

Wat we geloven wordt ook weergegeven in de apostolische geloofsbelijdenis, één van de centrale geloofsbelijdenissen van het christendom:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn (Zijn) eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het lichaam;
 12. en een eeuwig leven.

Amen

Vredeskerk

Kerkewijk 125
3904 JB Veenendaal
Tel. 0318 526174
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: