maatregelen i.v.m. coronavirus

maatregelen i.v.m. coronavirus
Update zaterdag 19 december
 
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van deze week heeft het moderamen van de kerkenraad samen met de coronacommissie overleg gehad over de consequenties voor onze wijkgemeente. De volgende zaken zijn besproken. Allereerst stellen we de inzet van Sjalom tijdens de erediensten uit tot na 19 januari. Hetzelfde geldt voor het weer opstarten van de kinderoppas. De zondagse erediensten zullen online worden uitgezonden met maximaal 30 personen in de kerkzaal. We willen u daarbij nog verzoeken om bij het verlaten van de kerk niet in groepjes op het kerkplein te blijven staan. Wat betreft het jeugdwerk volgen we het beleid voor de scholen, wat betekent dat er in de komende periode geen fysieke bijeenkomsten zullen zijn. Uiteraard houden we u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Aangezien het laatste kerkblad voor drie weken is verschenen, informeren we u zo nodig via de zondagse afkondigingen en de website.
 
Update donderdag 19 november
 
Thuiskerk

De huidige tijd stelt ons voor nieuwe vragen over gemeente-zijn. Hoe blijven we met elkaar verbonden als er maximaal 30 personen samen de dienst mogen bezoeken? Wat kunnen we doen om die verbondenheid te versterken? Of hoe leren we als nieuw gemeentelid in deze omstandigheden de gemeente kennen? Als gemeenteleden zijn we opgeroepen om levende lidmaten te zijn en te zoeken naar wat nog wél kan. Eén van de mogelijkheden die we hebben, is dat we gemeenteleden thuis uitnodigen om samen de online kerkdienst te volgen. We willen graag inventariseren hoeveel gemeenteleden er zijn voor wie het een meerwaarde heeft om de online dienst samen met andere gemeenteleden te volgen. Het initiatief is bedoeld voor zowel alleenstaanden als voor gezinnen met of zonder kinderen. We willen daarbij ook de mogelijkheid noemen om twee gezinnen te combineren die oppas regelen voor de kleinste kinderen zodat de rest van de gezinsleden samen de dienst kan volgen. Misschien zijn er wel tieners die het leuk vinden om op te passen. We horen het graag! Zodra de aanmeldingen binnen zijn, willen we de mogelijkheden bekijken om gemeenteleden met elkaar in contact te brengen.

We hebben hiervoor een aantal uitgangspunten geformuleerd:

 • Na het luisteren van de dienst, drinken we samen koffie. Na de koffie is het ‘afgelopen’. Wie wel iemand voor het eten uit wil nodigen, is daar uiteraard vrij in. 
 • U kunt zelf aangeven hoe vaak u samen met anderen wilt afspreken (bijvoorbeeld 1 dienst per zondag, of per 14 dagen, of per maand, eventueel vaker of minder vaak);
 • De contactgegevens die u doorgeeft, worden verstrekt aan de gemeenteleden met wie wij u ‘koppelen’ zodat u zelf contact met elkaar kunt leggen. Dit kan ook handig zijn als u onverhoopt moet afzeggen.
 • We streven ernaar om te rouleren, zodat er elke keer andere combinaties ontstaan;
 • We gaan er vanuit dat u verantwoordelijkheid neemt voor het naleven van de coronaregels. Als organisatie zullen we uiteraard rekening houden met de regels rondom het aantal mensen dat u thuis mag ontvangen. 
 • Heeft u specifieke wensen? Geef dit dan bij ons aan.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar thuiskerk@outlook.com. Heeft u geen mailadres, dan kunt u contact opnemen met Nelleke Huissoon, tel. 0318-303557

Ali van Dijk – Lydia Jansen – Nelleke Huissoon – Heinita van de Bunt

 
Update woensdag 11 november

Vanwege de beperkingen die het rondwarende coronavirus met zich meebrengt, gaat de eerder aangekondigde presentatie van het Van Vulpenorgel op 14 november a.s. niet door. Te zijner tijd zal bekeken worden op welke wijze en wanneer dit alsnog zal plaatsvinden.

 
Update woensdag 14 oktober
 

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen kinderoppas.

De kerkrentmeester van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk
 
 
Update vrijdag 9 oktober
 
Gemeente,

Middels dit bericht willen wij u informeren over wat de kerkenraad heeft besloten tijdens de laatste vergadering van donderdag 8 oktober. Het betreft aanpassingen in de coronamaatregelen naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen.
Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de adviezen, die begin deze week door minister Grapperhaus naar buiten zijn gebracht. Hoewel er veel kritische vragen zijn te stellen over de wijze waarop deze adviezen tot stand zijn gekomen, hebben we als kerkenraad moeten vaststellen dat deze adviezen er nu wel liggen en bovendien ook nog eens zijn herhaald door onze lokale overheid. Hoewel de consequenties door de kerkenraad als zeer pijnlijk worden ervaren, hebben we gemeend er niet verstandig aan te doen deze adviezen nu naast ons neer te leggen.

Concreet betekent dit voor onze wijkgemeente nu het volgende:

 • In de zondagse erediensten kunnen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn (excl. kosters, bhv, organist, dienstdoende kerkenraad, predikant).
 • Met betrekking tot de gemeentezang is besloten om terug te gaan naar de situatie dat alleen de voorste rij hardop zingt.
 • Vanuit de overheid is verder het advies om een mondkapje te dragen tijdens loopbewegingen in openbare ruimtes. De kerkenraad heeft ook dit advies overwogen en wil daarin vooralsnog een ieder vrij laten.
 • Het doordeweekse wijkwerk proberen we zoveel mogelijk doorgang te laten vinden met inachtneming van de geldende beperkingen.

Voor de diensten van aankomende zondag 11 oktober geldt dat de gemeenteleden, die zich al hebben opgegeven, hierover een bericht kunnen verwachten. Over de mogelijkheid voor aanwezigheid in de diensten van de volgende zondagen volgt nog nader bericht.

De kerkenraad realiseert zich dat de maatregelen voor sommigen onder u wellicht te ver gaan en voor anderen juist niet ver genoeg. Toch vragen we in dit alles opnieuw om uw begrip en medewerking. Hoe lang deze maatregelen nodig zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit tenminste voor de hele maand oktober geldt. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

We wensen u in deze bewogen tijd van harte Gods zegen en nabijheid toe!

De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk

Update zaterdag 26 september
 
Dit weekend is zowel de wijkgids als de sjofar verspreid, een deel op papier en de rest digitaal.
Wilt u echt heel graag een papieren versie van de wijkgids, dan kunt u deze bij de uitgangen van de kerk vinden. Max 1 per huishouden.
Hebt u geen mail met de wijkgids en de sjofar exemplaar ontvangen, dan kunt u een bericht sturen naar sjofarnieuwsbrief@gmail.com
 
Update vrijdag 18 september
 

Ingebruikname orgel 1 oktober en 14 november

Wij zijn blij en dankbaar dat onze orgelbouwer heeft aangegeven dat het orgel binnenkort gereed is. Daarom willen we op DV donderdag 1 oktober a.s. het orgel officieel in gebruik nemen. De heer Smitsman, directeur van Van Vulpen orgelbouw, zal het orgel dan formeel overdragen aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer Reedeker. Ook zullen onze organisten een orgelsolo houden, zal er samenzang zijn en hoopt ds. Ten Hove een meditatie te houden. Tevens zullen we dan van de gelegenheid gebruik maken de uitbreiding van Sjalom te markeren.

Aanmelden voor deze bijzondere avond die om 20.00 uur begint, kan tot woensdag 30 september 20.00 uur, via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl Indien u niet over e-mail beschikt, kunt u zich telefonisch opgeven bij de kosters Pitlo of Versluijs (zie contactgegevens in de colofon).

Op DV zaterdagmiddag 14 november a.s. willen we het orgel presenteren aan orgelliefhebbers en andere belangstellenden. Onze orgeladviseur zal dan onder meer ingaan op de historie van het instrument en de diverse orgelstemmen laten horen. Ook zal er dan een orgelsolo zijn en bestaat de mogelijkheid zelf het orgel te bespelen. Nadere informatie zal te zijner tijd volgen.
 
Update maandag 7 september
 

Heilig Avondmaal. Aankomende zondag hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal te houden. In verband daarmee zullen er drie diensten worden gehouden, zodat een ieder zoveel mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld om een Avondmaalsdienst bij te wonen. De extra dienst zal gehouden worden om 14.30u. De middag- en de avonddienst zullen beiden in het teken staan van voortzetting van het Heilig Avondmaal en dankzegging. Voor de morgendienst kunnen gemeenteleden met de achternamen Q t/m Z zich opgeven, voor de middagdienst gemeenteleden met de achternamen A t/m G en voor de avonddienst gemeenteleden met de achternamen H t/m P. Het is dus de bedoeling dat we als gehele gemeente de morgendienst meemaken, in de kerk of thuis. Vervolgens kan een deel aanwezig zijn bij ofwel de middagdienst, ofwel de avonddienst. Zij die in de morgendienst al aanwezig zijn geweest of de diensten alleen digitaal volgen, kunnen kiezen of zij de middag- of de avonddienst volgen. Voor de dienst om 14.30u is kinderoppas aanwezig. We realiseren ons dat jonge ouders, die nu voor de avonddienst aan de beurt zijn, mogelijk niet in de gelegenheid zijn om beiden een Avondmaalsdienst bij te wonen. Om die reden willen we hen bij deze gelegenheid toestaan om van de genoemde indeling af te wijken (bij voorkeur door te ruilen met iemand). Hierbij moeten we wel opmerken dat we gebonden zijn aan de maximum aantallen. U wordt verzocht zich vóór vrijdagavond 20.00u op te geven via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl. Vermeld daarbij duidelijk voor welke dienst u zich opgeeft (9.30, 14.30 of 18.30) en met hoeveel personen.
De Avondmaalstafel zal zo worden opgesteld dat de 1,5-meter-regel wordt nageleefd. Dit betekent dat er per tafel minder gemeenteleden kunnen aangaan. Verder zullen brood en beker niet rondgaan, maar staat er per zitplaats op tafel een schoteltje met een stukje brood en een klein bekertje wijn. Met betrekking tot het aangaan aan de tafel wordt u verzocht de instructies in de dienst te volgen. Hoewel het allemaal anders is dan we gewend zijn, hopen we toch op een gezegende Avondmaalsbediening en zijn we dankbaar dat het Avondmaal toch weer op deze wijze gehouden kan worden.

 

Gemeentezang. In de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag 3 september is de laatste versie van het zgn. Gebruiksplan vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij in ons kerkgebouw omgaan met de coronamaatregelen. Omdat het maximum aantal personen in de kerkzaal naar boven is bijgesteld, moesten we ook de totale duur van de gemeentezang aanpassen. Zoals eerder beschreven maken we hierbij gebruik van een rekenhulp op gebied van ventilatie. Concreet betekent dit dat we voorlopig vijf verzen per dienst kunnen zingen. De voorzang komt hiermee te vervallen en we zingen nu ook voor de preek één vers. Verder herinneren we u nog aan het verzoek om ingetogen te zingen. Uiteraard volgen we de landelijke ontwikkelingen en passen ons beleid zo nodig weer aan.

 

Gemeenteavond Augustinus. Op dinsdagavond 15 september hopen we alsnog de eerder uitgestelde gemeenteavond over het proefschrift van ds. Ten Hove te houden. We willen de avond beginnen om 20.00u met de opening en een kort woord namens de kerkenraad. Ds. Ten Hove hoopt vervolgens iets te vertellen over zijn Augustinus-studie en er kunnen enkele vragen gesteld worden. Vanwege de coronamaatregelen zal er geen pauze of gelegenheid voor koffiedrinken zijn. Indien u in de kerkzaal aanwezig wilt zijn, kunt u zich tot maandagavond 14 september 20.00u aanmelden via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl. Uiteraard zullen we ons ook deze avond aan de maximum aantallen moeten houden. U kunt deze avond ook digitaal volgen of later bekijken. Van harte aanbevolen!

 
Update zaterdag 25 juli
 
Omdat we niet meer strikt aan de 100 personen gebonden zijn en in ons kerkgebouw, binnen de grenzen van de geldende richtlijnen ook mogelijk is om met meer mensen in de kerkzaal te zitten, willen we aantal kerkgangers vanaf zondag 26 juli wat uitbreiden. De indeling als volgt:
 

datum

dienst

namen

bijzonderheden

27-9-2020

ochtend

4 t/m 12 jr.

+ gezinnen

Jeugdzondag

 

avond

H t/m P

 

 

4-10-2020

ochtend

Q t/m Z

 

 

 

avond

A t/m G

 

 

11-10-2020

ochtend

H t/m P

 

 

 

avond

Q t/m Z

 

 

18-10-2020

ochtend

A t/m G

 

 

 

avond

H t/m P

 

 

25-10-2020

ochtend

Q t/m Z

 

 

 

avond

A t/m G

 

 

1-11-2020

ochtend

H t/m P

 

 

 

avond

Q t/m Z

 

 

4-11-2020

avond

A t/m G

 

Dankdag

8-11-2020

ochtend

H t/m P

 

 

 

avond

Q t/m Z

 

 

15-11-2020

ochtend

A t/m G

 

Avondmaals

 

middag

H t/m P

 

zondag

 

avond

Q t/m Z

 

 

22-11-2020

ochtend

A t/m G

 

 

 

avond

H t/m P

 

 

29-11-2020

ochtend

Q t/m Z

 

 

 

avond

A t/m G

 

 

 
Het verzoek blijft om u voor vrijdagavond 20:00 uur (voorafgaand aan de betreffende zondag) op te geven via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl

Verder is er weer kinderoppas tijdens de morgendienst in Sjalom. U kunt uw kinderen alleen vóór de dienst (dus niet tijdens) naar de kinderoppas brengen.

 
Update woensdag 8 juli
 
In verband met onverwachte omstandigheden is de ontmoetingsavond met Foka van de Beek verschoven naar donderdag 16 juli. We hopen dat u dan ook in de gelegenheid bent deze avond via de livestream te volgen, dan wel fysiek aanwezig te zijn. Mocht u fysiek aanwezig willen zijn, dient u zich vooraf aan te melden via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl
 
Update zaterdag 27 juni
 
Aanmelden kerkdiensten per 1 juli. Gemeente, zoals u weet mogen we per 1 juli weer met maximaal 100 personen samenkomen in de kerk. De eerste zondag, waar dit voor geldt, is dus zondag 5 juli. In de morgendienst hopen we dan de belijdenisdienst te houden, waarbij de a.s. nieuwe lidmaten in de gelegenheid zijn gesteld om gasten uit te nodigen. De eerste dienst, waarvoor u zich als gemeente kunt aanmelden is dus de avonddienst van zondag 5 juli. Om onder de 100 personen te blijven, zal de aanmelding in delen geschieden, op basis van de eerste letter van uw achternaam (zonder voorvoegsel):
 • Avonddienst 5 juli: A t/m C
 • Morgendienst 12 juli: D t/m I
 • Avonddienst 12 juli: J t/m M
 • Morgendienst 19 juli: N t/m S
 • Avonddienst 19 juli: T t/m Z
 • Morgendienst 26 juli: A t/m C
 • Enz.

Het kan zijn dat bovenstaande indeling gaandeweg nog bijgesteld moet worden. Daarover volgt dan uiteraard eerst nader bericht. Vooralsnog willen we van dit schema uitgaan. Zoals u kunt zien zal iedereen na verloop van tijd in gelegenheid zijn geweest om zowel morgen- als avonddiensten te bezoeken. Voor de morgendienst zal er kinderoppas beschikbaar zijn.
Als uw letter aan de beurt is, wordt u verzocht om u per huishouden, uiterlijk vóór vrijdagavond 20.00u (voorafgaand aan de betreffende zondag), aan te melden via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl of (alléén als u niet over e-mail beschikt) telefonisch bij de kosters. Geef steeds aan met hoeveel personen u hoopt te komen. Er volgt nog bericht over hoe we willen omgaan met eventuele afwijkingen van de indeling (bijv. als u wel graag een dienst wilt bezoeken, maar niet in de gelegenheid bent wanneer u bent ingedeeld).

Als u een dienst bezoekt wordt u verzocht de instructies van de kosters nauwgezet op te volgen, de aangegeven looproutes te respecteren, niet onnodig door de kerkzaal te lopen, bij het verlaten van de kerk niet bij de uitgang te blijven staan en ook op het kerkplein de 1.5m-regel te respecteren. Verder wordt u verzocht om op tijd aanwezig te zijn, bij voorkeur uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de dienst, om voldoende tijd te hebben voor het desinfecteren van de handen en het toewijzen van een zitplaats. Houdt u er rekening mee dat het niet mogelijk zal zijn om op uw vertrouwde plekje te zitten. Wij vragen m.b.t. al deze maatregelen om uw begrip en medewerking! Zie verder ook de instructies op de website.

Hoewel er dus nog altijd de nodige beperkingen blijven, zijn we dankbaar dat het weer mogelijk is om als gemeente, weliswaar gedeeltelijk, weer bij elkaar te komen in Gods huis. We hopen op gezegende diensten en zien uit naar de tijd dat we ook weer als gehele gemeente kunnen samenkomen!

 
Update zaterdag 30 mei

Kerkdiensten in Coronatijd

Nu de regelgeving rondom het corona-virus wordt versoepeld, kunnen er in de Vredeskerk weer meer gemeenteleden tijdens de diensten aanwezig zijn. Vanaf 1 juni geldt een maximum van 30 kerkgangers, vanaf 1 juli wordt dat maximaal 100 kerkgangers.

De maand juni willen we gebruiken om de getroffen maatregelen in de praktijk te testen. Vanwege het beperkt aantal aanwezigen is daarom besloten om in die diensten de thuiswonende gezinsleden van de dienstdoende kerkenraadsleden, kosters en BHV-ers toe te laten, mits zij geen corona-gerelateerde klachten hebben, eventueel aangevuld met enkele andere gemeenteleden. In deze maand zal er ook een doopdienst worden gehouden. Na de laatste kerkdienst in juni zullen we de diensten evalueren.

Op dit moment gaan we ervan uit dat u vanaf 1 juli om toerbeurt een dienst kunt bijwonen. U kunt dan om de 5 (mogelijk 4) diensten naar de kerk komen. U moet zich daarvoor wel aanmelden. In welke volgorde dit zal gebeuren laten wij nog weten.

Wanneer u de kerkdienst bezoek moet u zich aan de volgende regels houden:

 • Indien u gezondheidsklachten hebt als neusverkouden, hoesten of koorts, kunt u in geen geval naar de kerk komen en dient u thuis te blijven.
 • U moet zich voor vrijdagavond 20:00 uur aanmelden via het mailadres aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl. Daarna is het niet meer mogelijk om zonder aanmelding de kerkdienst bij te wonen.
 • Als mailen niet lukt kunt u de koster / beheerder bellen. Zie voor de telefoonnummers het kerkblad.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Volg de instructies op van de kosters en BHV-ers. Zij zijn te herkennen aan de oranje hesjes.
 • De jassen mogen niet in de garderobe worden opgehangen en moeten mee de kerkzaal in nemen.
 • Neem uw eigen bijbel mee. De bijbels die bij de ingangen lagen zijn niet meer beschikbaar.
 • Voor de toegang naar de kerk zijn alleen de buitenste ingangen aan de voorkant van de kerk open, de linkse zijdeur wordt gebruikt voor de predikant en kerkenraad.
 • Bij de ingang staan desinfecteerstations, waar u uw handen kunt desinfecteren.
 • Volg de pijlen op de grond, waarmee de looproutes worden aangegeven.
 • U kunt niet op uw vaste plaats zitten.
 • De banken waar u niet mag zitten zijn met een rood-wit lint afgezet.
 • De kerk wordt op basis van binnenkomst vanaf de voorste rij gevuld, waarna een ieder die binnenkomt van voren naar achteren aansluit. Dit gebeurd op aanwijs van de kosters.
 • Thuiswonende gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
 • Bij het verlaten van de kerk mogen alle uitgangen worden gebruikt.
 • Bij de uitgangen van de kerk staan de collectezakken, maar bij voorkeur verzoeken wij u om de Kerkgeld-app te gebruiken.
 • Hoewel er toiletten beschikbaar zijn, moet met toiletbezoek zeer terughoudend om worden gegaan. Indien iemand namelijk naar het toilet moet, zullen andere gemeenteleden hun kerkbank uit moeten om 1,5 meter ruimte te kunnen geven.
 • U mag alleen de rechtse deur gebruiken om naar het toilet te gaan. Via de linkse deur komt u dan de kerkzaal weer binnen.
 • Er is geen kinderoppas.
 • U mag niet in de overige zalen komen.
 • Na de ochtenddienst wordt de kerk gereinigd volgens het reinigingsprotocol.
 • Zaterdag 6 juni heeft u tussen 10:00 uur en 11:00 uur de mogelijkheid om uw eigendommen die nog in de kerk liggen op te komen halen. Daarna worden de spullen verzameld en in de kast gelegd.
 • Van de dienst worden opnames gemaakt en uitgezonden. U zult mogelijk in beeld komen.
 
Update zaterdag 25 april
Inmiddels hebt u, als goed is, de Sjofar ontvangen. In uw mailbox of in de brievenbus. Dat was een hele klus.We hebben al veel positieve reacties gehoord. "Wat fijn om weer even van elkaar te horen". " Wat een mooie verhalen van zo veel verschillende gemeenteleden". We hebben er ook met enthousiasme aan gewerkt.

Helaas gaan er ook dingen mis. U bent niet (goed) aangemeld, uw adres is niet goed verwerkt of de bezorger heeft u overgeslagen. Dat is jammer. Dus, hebt u nog geen papieren of digitale sjofar ontvangen, laat het ons weten! Een mailtje naar sjofarnieuwsbrief@gmail.com of een telefoontje naar Lenie van Laar 06 44074935 is voldoende. We hebben nog ongeveer 50 exemplaren op voorraad. Dus schroom niet! Ook tijdens Corona willen we samen gemeente zijn! Een goede zondag gewenst!

Met een hartelijke groet, Sjofarteam

Update vrijdag 3 april
Gemeente, afgelopen week werd duidelijk dat de geldende coronamaatregelen de komende weken nog worden voortgezet. Helaas kunnen we voorlopig dus nog niet samenkomen als gemeente, zoals we dat gewend zijn. Wel hopen we aankomende zondag weer samen onder het Woord te verkeren via de digitale kanalen. Ook heeft er inmiddels twee keer een doordeweeks moment van bezinning plaatsgevonden op de donderdagavond. We mogen in beide gevallen terugzien op een goed uur en bevelen ook het bezinningsmoment van donderdag 9 april 20.00 uur van harte bij u aan. Dan hoopt onze kerkelijk werker prop. Blok (die met zijn gezin deze week werd verblijd met de geboorte van de kleine Rachel!) de avond te verzorgen. We wensen u allen Gods nabijheid toe in deze bewogen tijd en voor aankomende zondag gezegende diensten! 
De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk
 
Update, donderdag 2 april
We missen elkaar al een aantal weken in de kerkdiensten. En zoals we weten zullen we voorlopig nog niet samenkomen in de Vredeskerk.  Binnenkort is het weer tijd voor de Sjofar. We kunnen u in deze situatie niet fysiek een Sjofar geven, terwijl het juist nu zo fijn is om van elkaar te horen. Daarom zijn we als redactie van de Sjofar begonnen met het verzamelen van de mailadressen. U/jij krijgt hem dan per mail. We hebben al wel een heel aantal mailadressen, maar deze lijst is nog lang niet compleet. Hebt u GEEN mail van ons gehad, dan is uw mailadres NIET bij ons bekend. Wilt u wel de Sjofar (en eventueel ander nieuws) ontvangen, mail dan z.s.m. uw/jouw adres naar sjofarnieuwsbrief@gmail.com 
Een adres per gezin is in principe genoeg. Hebt u wel een mail ontvangen maar wilt u niet in de mailingslijst staan, laat dit dan ook even weten. Wees niet bang dat we uw mailbox zullen overladen. En uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om.
Namens de redactie van de Sjofar
 
Update, vrijdag 27 maart

Gemeente, aankomende zondag hopen we weer via de moderne middelen met elkaar verbonden te zijn onder het Woord. Daarbij mag deze zondag, die op het rooster staat als jeugdzondag, in het bijzonder de aandacht uitgaan naar onze jeugd. Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen, zal er nog slechts een minimaal aantal mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. Dat betekent met name dat niet meer het gebruikelijk aantal kerkenraadsleden dienst zal doen, maar alleen nog de ouderling van dienst met één diaken en ouderling-kerkrentmeester. Voor u als gemeente blijft tot nader orde de oproep om de dienst thuis mee te maken. In het bijzonder willen we nog uw aandacht vragen voor de dienst der offeranden. Hoewel het nu niet mogelijk is om met de vertrouwde collectezakken rond te gaan, kunt u uw bijdrage overmaken op de rekeningnummers die op de website staan vermeld of via de Kerkgeld app. Zie voor meer informatie hierover de website en het laatste kerkblad.

Tot slot zijn we verheugd dat onze wijkpredikant afgelopen vrijdagmorgen (alsnog) zijn proefschrift mocht verdedigen en wel vanuit onze eigen Vredeskerk. De kerkenraad feliciteert hem van harte met zijn promotie en spreekt de wens uit dat het werk, wat hij in zijn Augustinus-studie heeft mogen verrichten, tot zegen mag zijn voor de hele kerk! Zoals eerder aangegeven hopen we nog een gemeenteavond te organiseren naar aanleiding van de promotie, zodra dit weer mogelijk is. We wensen u en jullie allen een gezegende zondag toe!

Update, donderdag 26 maart
 
Bericht m.b.t. promotie ds. Ten Hove: Inmiddels heeft de Vrije Universiteit alles geregeld voor digitale promoties. Voor ds. Ten Hove betekent dit dat de verdediging van zijn proefschrift is gepland op D.V. vrijdagmorgen 27 maart. Het is niet mogelijk om de bijeenkomst rechtstreeks via livestream mee te maken. Wel zal de universiteit na afloop een opname van het geheel beschikbaar stellen. Via de website van het Reformatorisch Dagblad (www.rd.nl) zal deze bekeken kunnen worden, waarschijnlijk in de loop van de middag. Inmiddels beschikbaar: via deze link
 
Update, maandag 23 maart
 
In plaats van de gebruikelijke Bijbelkring van donderdag 26 maart om 20.00u hoopt ds. Ten Hove een moment van bezinning te verzorgen, wat op hetzelfde tijdstip online te volgen zal zijn. U kunt op de gebruikelijke manier meeluisteren of meekijken via het youtube-kanaal. Van harte aanbevolen!
 
Update, vrijdag 20 maart
 
Gemeente,

In dit bericht willen we u aanvullend informeren over de zondagse diensten en de gevolgen van de coronamaatregelen. Vanaf aankomende zondag kunt u niet alleen meeluisteren met de dienst, maar ook meekijken. Er zal dus een beeldverbinding zijn, waarmee u de dienst nog beter kunt meemaken vanuit huis. Het betreffende kanaal kunt u vinden via de link op de website of door naar Youtube te gaan en te zoeken op "Vredeskerk Veenendaal". Daarnaast kunt u ook nog gewoon op gebruikelijke manier meeluisteren.

In het bericht van vorige week werd al verzocht om niet meer naar de Vredeskerk te komen, maar de dienst thuis mee te maken. U heeft hier als gemeente goed gehoor aan gegeven! Toen werd echter nog wel vermeld dat mensen die toch naar de Vredeskerk komen tot een maximum van 100 personen in de kerkzaal zullen worden toegelaten. Mede naar aanleiding van een oproep van de lokale autoriteiten moeten we dit aanscherpen. In de kerkzaal zullen enkel nog aanwezig zijn: predikant, dienstdoende kerkenraad, koster, organist en BHV. Alle andere gemeenteleden wordt met klem verzocht om niet naar de Vredeskerk te komen. We rekenen er op dat u deze oproep allen zult respecteren.

We zijn dankbaar dat de technische middelen ons helpen om de zondagse erediensten, zij het op een andere manier, toch met elkaar mee te maken. We hopen op een gezegende zondag onder het Woord!

De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk

Update, maandag 16 maart

Helaas kreeg ds. Ten Hove alsnog het bericht dat de promotieplechtigheid a.s. dinsdag 17 maart niet kan doorgaan vanwege de coronacrisis. De universiteit onderzoekt nu de mogelijkheden voor een digitale promotie op korte termijn. Deze zal dan ook weer voor belangstellenden via een livestream te volgen zijn. Zodra hierover meer bekend is volgt nader bericht.

Pastorale zorg: Gezien de maatregelen die worden genomen vanwege het coronavirus zal het reguliere bezoekwerk door de ouderlingen, de diakenen, de HVD-dames, de kerkelijk werker en de predikant voorlopig achterwege blijven. Wel proberen we zoveel mogelijk contact te houden, vooral per telefoon. Ook proberen we in dringende pastorale zaken zo goed mogelijk beschikbaar te zijn. We beseffen dat de impact van de overheidsmaatregelen groot is, in het bijzonder voor hen die eenzaam zijn en/of het moeilijk hebben. Des te meer mogen we elkaar opdragen aan de HEERE.

Update, zaterdag 14 maart

De meeste wijkactiviteiten zullen vanwege de landelijke maatregelen in de komende periode geen doorgang vinden.
Komende week betreft dat in elk geval de mannen- en vrouwenvereniging en de jongvolwassenenkring.
Met betrekking tot het jeugdwerk is besloten alle activiteiten in elk geval tot het einde van deze maand te laten vervallen.
De gebedskring op donderdag 19 maart om 19.30u in Sjalom zal wel doorgang vinden.
De promotie van ds. Ten Hove op dinsdag 17 maart in Amsterdam zal nog wel doorgaan, maar in besloten kring. Belangstellenden kunnen de plechtigheid volgen via een livestream op de website van het RD. De gemeenteavond van woensdag 18 maart zal naar een later moment worden verzet.
 

vrijdag 13 maart

Gemeente,

Naar aanleiding van het landelijke beleid om i.v.m. het coronavirus alle bijeenkomsten van meer dan 100 personen af te gelasten, is ook binnen Hervormd Veenendaal besloten om de kerkdiensten van a.s. zondag 15 maart niet op de gebruikelijke wijze door te laten gaan. Concreet betekent dit dat u a.s. zondag niet in de Vredeskerk wordt verwacht, maar wordt verzocht om thuis mee te luisteren. Er zal dus op de gebruikelijke tijden wel een dienst gehouden worden, waarbij de predikant en kerkenraad in de kerkzaal aanwezig zullen zijn. Mensen, die toch naar de Vredeskerk komen, zullen in de kerkzaal worden toegelaten tot een maximum van 100 personen. U wordt echter met klem geadviseerd om thuis mee te luisteren. Dit geldt zowel voor de morgen- als de avonddienst. Zoals u ook in de media hoort, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Nadere berichten over de volgende zondagen en andere kerkelijke activiteiten volgen de komende tijd via de website van de Hervormde Gemeente (volg de berichten van de eigen wijk: www.vredeskerkveenendaal.nl), het kerkblad en de zondagse afkondigingen.

Dit is vanzelfsprekend een zeer ingrijpend besluit. Tegelijk zijn we dankbaar dat de Woordverkondiging op deze wijze toch doorgang mag vinden. Laten we ons land, onze kerk en onze plaatselijke gemeente in deze bewogen tijd bij de Heere brengen in het gebed en belijden dat Hij regeert!

De kerkenraad van wijkgemeente rondom de Vredeskerk

 

 

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Jaap Vermeulen

Datum:

12 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: