maatregelen i.v.m. coronavirus

maatregelen i.v.m. coronavirus

Update 30 november 2021

Gemeente,

Naar aanleiding van de laatste aanpassingen in de landelijke coronamaatregelen, hebben ook wij weer enkele besluiten moeten nemen t.a.v. de maatregelen in onze wijkgemeente. Het uitgangspunt hierbij is dat wij gehoor willen geven aan de dringende oproep om ná 17.00u geen fysieke activiteiten meer te organiseren, waaronder kerkdiensten. Hoewel er best kritische vragen te stellen zijn bij deze oproep, hebben wij gemeend deze niet naast ons neer te kunnen leggen.

Concreet zijn er de volgende wijzigingen:

 • Per a.s. zondag 5 december wordt het tijdstip van de tweede dienst aangepast naar 15.30u.
 • De indeling van de groepen wordt op basis van de ervaringen aangepast, wat betekent dat de letter 'K' verhuist naar de tweede groep. De indeling wordt dus: A t/m J en K t/m Z.
 • Ook op de Avondmaalszondag houden we nu twee diensten. Aankomende zondag verwachten in de morgendienst gemeenteleden met de letters A t/m J. In de middagdienst om 15.30u verwachten we gemeenteleden met de letters K t/m Z.
 • Voor alle doordeweekse activiteiten geldt dat deze, indien ze ná 17.00u stonden gepland, komen te vervallen of online plaats moeten vinden. In sommige gevallen is verplaatsing naar een tijdstip vóór 17.00u een optie.
 • Met betrekking tot de geplande kerstvieringen binnen het jeugdwerk, wordt nu gedacht aan één gezamenlijke viering op zaterdagmiddag 18 december. Hierover volgt nog nader bericht.

Al met al zijn dit toch weer ingrijpende maatregelen, waarvan we hopen dat ze van korte duur zijn. De kerkenraad volgt de landelijke ontwikkelingen en past het beleid zo nodig weer aan.

We zijn dankbaar dat de zondagse Woordverkondiging doorgang mag vinden. Juist in een tijd waarin zoveel onzeker is, mogen we bedenken wat de Heere gezegd heeft: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan (Marcus 13:31).

Namens de kerkenraad,

Rien ten Brinke, scriba

 

Update 5 november 2021

Gemeente,

Zoals aangekondigd heeft de kerkenraad gisteravond enkele besluiten moeten nemen n.a.v. de laatste aanpassingen van de coronamaatregelen. Hieronder noemen we de belangrijkste besluiten. Omdat de meeste punten voor a.s. zondag al gevolgen hebben, vragen we u om nauwkeurig kennis te nemen van dit bericht.

 • Per a.s. zondag 7 november wordt de gemeente verdeeld in twee groepen o.b.v. de eerste letter van de achternaam: A t/m K en L t/m Z.
 • We houden twee diensten per zondag. In de morgendienst van a.s. zondag worden gemeenteleden met de letters A t/m K verwacht, in de avonddienst L t/m Z, de week daarna andersom, enz.
 • Om te voorkomen dat (gezinnen met) jonge kinderen hierdoor maar eens per twee weken naar de kerk kunnen, wordt het aanvangstijdstip van de tweede dienst per zondag 14 november tijdelijk aangepast naar 17.00u, waarbij er tijdens deze dienst kinderoppas beschikbaar zal zijn.
 • De kerkbanken worden om en om gevuld. Er is dus steeds één kerkbank leeg om afstand te creëren.
 • Het aparte 1,5m-vak komt hiermee te vervallen.
 • Tussen verschillende huishoudens in dezelfde bank wordt zoveel mogelijk gepaste afstand gehouden.
 • Iedereen wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen tijdens bewegingen naar en van de zitplaats. Als u zit, mag het mondkapje af.
 • Het beleid m.b.t. de gemeentezang is vooralsnog ongewijzigd.
 • Volg steeds de aanwijzingen van kosters en bhv op.
 • De algemene coronamaatregelen blijven van toepassing (thuisblijven bij klachten, handen desinfecteren e.d.)

Uiteraard zullen we deze maatregelen naar aanleiding van de praktijkervaringen en mogelijke wijzigingen in het landelijke beleid zo nodig weer aanpassen. In dit alles weten we ons afhankelijk van de Heere, Die alle dingen bestuurt en Die Zelf Zijn gemeente zal bewaren.

De kerkenraad.

Update 25 september 2021

Versoepeling coronamaatregelen. Zoals u uit de landelijke berichtgeving heeft kunnen vernemen, vervalt per 25 september de 1,5m-maatregel. De kerkenraad heeft in de vergadering van 2 september al gesproken over dit scenario en wat dit zou betekenen voor onze zondagse diensten. Er is toen besloten om, als de landelijke maatregelen dit toe zouden laten, de beperking van het aantal aanwezigen los te laten en dan ook weer terug te gaan naar twee diensten per zondag m.i.v. zondag 3 oktober. Inmiddels is duidelijk dat we dit besluit kunnen uitvoeren, waarbij we willen benadrukken dat dit niet betekent dat alle coronamaatregelen vervallen. U wordt verzocht om met de volgende zaken rekening te (blijven) houden:
- Bij coronagerelateerde gezondheidsklachten en/of als u in afwachting bent van een testuitslag blijft u thuis.
- In en om de kerk volgt u de aanwijzingen van kosters/bhv op.
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
- Bij het innemen van uw plek voorkomt u zoveel mogelijk dat u anderen moet passeren of dat anderen u moeten passeren. Neem dus niet plaats op de hoek van een bank als er ruimte is om door te schuiven.
- U wordt verzocht zo min mogelijk door de kerkzaal te lopen.
- Bij het innemen van onze plaats en bij het verlaten van de kerk geven we elkaar de ruimte en houden zoveel mogelijk “gepaste afstand”.

Conform het advies van de landelijke kerk willen we gemeenteleden, die een kwetsbare gezondheid hebben of die zich onveilig voelen bij deze veranderingen, de mogelijkheid bieden om plaats te nemen in een deel van de kerkzaal, waar de 1,5m-maatregel nog wel gehanteerd zal worden. Hiervoor zal waarschijnlijk een van de zijvakken gebruikt worden (zo nodig aangevuld met andere plaatsen). Indien u hiervan gebruik wilt maken wordt u verzocht zich aan te melden via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl.

De kerkenraad is verheugd dat er weer versoepelingen mogelijk zijn. Anderzijds realiseren we ons dat voorzichtigheid nog altijd geboden is en dat er gemeenteleden zijn voor wie deze veranderingen ook weer spanning en onzekerheid met zich meebrengen. Bovengenoemd besluit is dan ook niet lichtvaardig genomen, maar na overweging van de vele verschillende kanten, die aan deze kwestie zitten. Bovenal is het ons gebed dat de Heere deze stap wil zegenen en dat het mag bijdragen aan de voortgang van Zijn Koninkrijk!

Update 25 juni 2021

In verband met de versoepelingen van de landelijke coronamaatregelen kunnen we ook als kerk weer een aanpassing doen in het coronabeleid.Het dringende verzoek om een mondkapje te dragen komt te vervallen per zondag 27 juni.Verder mogen er weer wat meer mensen in de kerkzaal aanwezig zijn, waarbij de beperking nog zit in de 1,5m afstand. Omdat de groepen wat groter mogen zijn, gaan we van vijf naar drie groepen (A t/m G, H t/m P en Q t/m Z) per zondag 4 juli. Aangezien we nu drie diensten per zondag houden, betekent dit dat iedereen in de gelegenheid is om een keer zondag naar de kerk te gaan. Hieronder vindt u de indeling voor de komende periode.

 • 4 juli: mo Q t/m Z, mi A t/m G, av H t/m P.
 • 11 juli: mo H t/m P, mi Q t/m Z, av A t/m G.
 • 18 juli: mo A t/m G, mi H t/m P, av Q t/m Z.
 • 25 juli: mo Q t/m Z, mi A t/m G, av H t/m P.
 • 1 aug: mo H t/m P, mi Q t/m Z, av A t/m G.
 • 8 aug: mo A t/m G, mi H t/m P, av Q t/m Z.
 • 15 aug: mo Q t/m Z, mi A t/m G, av H t/m P.
 • 22 aug: mo H t/m P, mi Q t/m Z, av A t/m G.
 • 29 aug: mo A t/m G, mi H t/m P, av Q t/m Z.

 

De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk
 
Update 5 juni 2021

Gemeente, inmiddels mogen we met dankbaarheid vaststellen dat de coronacijfers de goede kant op gaan en dat er weer enige versoepelingen mogelijk zijn. Daarnaast is inmiddels bekend dat we per 6 juni drie diensten per zondag houden, zolang er nog beperkingen gelden voor het aantal aanwezigen in de kerkzaal. Dit om alle gemeenteleden zoveel mogelijk gelegenheid te bieden een dienst in de kerk bij te wonen. We gebruiken hierbij weer een indeling o.b.v. de eerste letter van de achternaam, zoals we eerder ook hebben gedaan. Vanwege de verruiming, die inmiddels mocht plaatsvinden (e.e.a. conform de zgn. "Routekaart voor kerken"), is bij de groepsindeling al rekening gehouden met een groter aantal aanwezigen per dienst. De groepsindeling zal, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen, de komende periode mogelijk weer aangepast moeten worden. Volgt u steeds de berichtgeving over het aanmelden voor de diensten in de afkondigingen en het kerkblad. Als uw letter aan de beurt is, moet u zich nog wel aanmelden via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl. U krijgt hiervan geen bevestiging meer, maar u mag dan gewoon met het opgegeven aantal personen de betreffende dienst bijwonen. U wordt daarbij nadrukkelijk verzocht om uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Dit om iedereen tijdig een plaats te kunnen wijzen en ook de kosters en bhv de gelegenheid te geven op tijd hun zitplaats in te nemen. Er zal tijdens de morgen- en middagdienst weer kinderoppas zijn.

Verder mag er weer door alle aanwezigen gezongen worden, zij het met een beperking op het gebied van het volume en het aantal te zingen verzen per dienst. Waarschijnlijk herinnert u zich nog de periode dat we met alle aanwezigen "ingetogen" zongen en slechts één vers per Psalm zongen. Deze situatie zal per zondag 13 juni weer van toepassing zijn. Voorlopig zal er nog geen voorzang zijn voor de dienst. Het "ingetogen" zingen wordt in het protocol van de PKN als volgt omschreven: "zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken". U wordt dus verzocht zich hieraan te houden als u tijdens de dienst in de kerkzaal aanwezig bent.

We hopen dat er spoedig verdere versoepelingen mogelijk zijn. Anderzijds realiseren we ons dat corona op dit moment nog een realiteit is, die aanleiding geeft voor de nodige voorzichtigheid. In dit alles weten we ons afhankelijk van Hem, Die alle dingen bestuurt en Die ons (zon)dag aan (zon)dag Zijn goedheid toont!

De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk
 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Jaap Vermeulen

Datum:

12 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: