maatregelen i.v.m. coronavirus

maatregelen i.v.m. coronavirus

Update 19 februari 2022

Gemeente,

Afgelopen dinsdag is tijdens de coronapersconferentie bekendgemaakt dat de overheid vanaf vrijdag 25 februari a.s. vrijwel alle maatregelen in het kader van de corona-epidemie beëindigt. Onder meer houdt dit in dat de 1,5 meter afstandsregel vervalt.

De kerkenraad is verheugd dat daarom vanaf D.V. zondag 27 februari de beperking in het aantal gemeenteleden dat de zondagse diensten mag bezoeken, kan vervallen. De voltallige gemeente is weer tweemaal per zondag welkom. Dit betekent tevens dat de avonddiensten weer op het gebruikelijke tijdstip van 18:30 uur zullen aanvangen.

Het advies is overigens nog steeds om de bekende basismaatregelen in acht te blijven nemen. Heel belangrijk is dat u bij coronagerelateerde klachten thuisblijft. Bij de ingangen van de kerk heeft u de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten. Het advies is verder om hoesten en niezen in de elleboog te doen. En de kosters blijven het kerkgebouw ventileren zoals dat in de achterliggende tijd gebruikelijk was.

Voor veel gemeenteleden zal gelden dat zij blij en opgelucht zijn met de nieuwe situatie. Maar voor sommigen kan dit juist ook spanning en onzekerheid geven. Het kan daarom geen kwaad om bijvoorbeeld bij het verlaten van de kerk elkaar wat ruimte te geven. Laten we naar elkaar omzien.

Mede daarom willen wij graag kwetsbare gemeenteleden een zitplaats op 1,5 meter aanbieden. Hiervoor zullen de stoelen voorin de kerk gebruikt worden. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij de koster via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl, graag vóór vrijdagavond 20:00 uur. Schroom niet om hier gebruik van te maken.

Tot slot, voor de volledigheid wijzen wij u er nog op dat morgen, zondag 20 februari, de beperkende maatregelen helaas nog wel van toepassing zijn. In de ochtenddienst verwachten we daarom de groep A t/m Koo en in de middagdienst om 17:00 uur de groep Kra t/m Z.

Wij zien er naar uit om elkaar weer te mogen ontmoeten en met elkaar de Heere lof te mogen zingen, Hem te bidden en te danken en samen te mogen luisteren naar de verkondiging van Zijn Woord. In biddende verwachting van Zijn zegen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet en tot ziens,

De scriba

 

Update 28 januari 2022

Gisteravond heeft de kerkenraad vergaderd. In deze vergadering is besloten – mede naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag - om met ingang van D.V. zondag 6 februari over te gaan naar 2 groepen. Daarmee wordt het mogelijk dat alle gemeenteleden éénmaal per zondag naar de kerk kunnen.

Zoals vorige week al gemeld, geldt voor a.s. zondag 30 januari dat we nog met 3 groepen werken. Deze zondag wordt 's ochtends de groep A t/m G verwacht en in de middagdienst groep H t/m P.

Verder is een uitzondering gemaakt voor D.V. 13 februari, de Avondmaalszondag. Om praktische redenen is besloten om deze zondag wel 3 diensten te houden en de gemeente dus in 3 groepen uit te nodigen.

Met betrekking tot de andere doordeweekse samenkomsten is besloten om deze weer op reguliere wijze op te starten. Uiteraard ook weer rekening houdend met de basismaatregelen.

Begin volgende week hopen we een meer gedetailleerd bericht te plaatsen in de Vredeskerk-app en op de website. Houdt u de berichtgeving in de gaten!

Tot slot wensen wij u een gezegende zondag!

Vriendelijk groet namens de kerkenraad,
De scriba

 

Update 19 januari 2022

Gemeente,

Maandagavond heeft het moderamen vergaderd. Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over de coronamaatregelen. Afgelopen vrijdag 14 januari heeft de overheid diverse versoepelingen doorgevoerd, hoewel nog met enige terughoudendheid. Binnen de kerkenraad is onlangs afgesproken dat als de landelijke maatregelen hier enige ruimte voor geven, getracht zal worden om het aantal aanwezige gemeenteleden wat uit te breiden.

 

Gezien de nu doorgevoerde versoepelingen is besloten om per a.s. zondag over te gaan naar 3 groepen. Deze indeling zal in ieder geval 2 zondagen gehanteerd worden. Op D.V. dinsdag 25 januari staat opnieuw een persconferentie gepland. Daarna zal weer gekeken worden naar de mogelijkheden voor extra verruiming.

 

We hebben geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten op de oude groepsindeling zoals t/m afgelopen zondag gehanteerd. Daarom is de indeling voor de komende 2 zondagen als volgt:

 • 23-1 ochtend H t/m P
 • 23-1 middag Q t/m Z
 • 30-1 ochtend A t/m G
 • 30-1 middag H t/m P

Hoewel we niet verwachten dat het bij de nieuwe indeling nodig zal zijn, is toch besloten om de grote zaal in Sjalôm achter de hand te houden.

 

De algemene coronamaatregelen blijven uiteraard van toepassing, waarbij met name voor de 1,5 meter afstandsregel geldt dat dit een wettelijke verplichting is. Wij vragen u vriendelijk om voldoende afstand te houden tot elkaar in de kerkzaal. Volgt u hierbij de aanwijzingen van de kosters en bhv op. Ook vragen wij u om op tijd aanwezig te zijn in de kerkzaal, minimaal 10 minuten van tevoren. Dit geeft kosters en bhv de mogelijkheid om meer ontspannen hun werk te kunnen verrichten.

 

Laten we bidden tot onze God of Hij de onderlinge bijeenkomsten wil zegenen. Zijn zegen is gelukkig niet aan een fysieke locatie verbonden maar als moderamen spreken wij de hoop uit dat het eerste vers van Psalm 84 onze voorbede mag stempelen!

 

Een hartelijke groet namens het moderamen

 

Update 11 januari 2021

Gemeente,

Maandagavond is er in een extra kerkenraadsvergadering gesproken over de coronamaatregelen. Daarbij hebben we over verschillende scenario's gesproken met het oog op de komende periode. Het beleid binnen onze wijkgemeente hangt in belangrijke mate samen met het landelijke beleid. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de overheid zal besluiten m.b.t. de huidige lockdown na 14 januari. Als deze echter in de huidige vorm zal worden verlengd, zal ook ons beleid rondom de zondagse diensten vooralsnog niet veranderen. In dat geval zal er ook een nieuwe indeling voor de komende zondagen bekend worden gemaakt.

Voor a.s. zondag 16 januari zijn er in elk geval nog geen wijzigingen ten opzichte van wat we eerder bekend maakten. In de ochtenddienst verwachten we dan familie/gasten van de ambtsdragers, die in deze dienst bevestigd worden of afscheid nemen. In de middagdienst verwachten we gemeenteleden met de letters A t/m D.

Voor de doordeweekse gemeenteactiviteiten geldt dat deze geen doorgang kunnen vinden zolang de huidige lockdown van toepassing is, tenzij de betreffende activiteit online kan plaatsvinden. Een uitzondering hierop is het jeugdwerk en de catechese. Aangezien we hierbij het beleid voor de scholen volgen, zijn daar wel fysieke bijeenkomsten mogelijk.

De algemene coronamaatregelen blijven uiteraard van toepassing, waarbij we u in het bijzonder nog willen wijzen op het verzoek om afstand te houden tot elkaar in de kerkzaal. Bij de huidige indeling is er voldoende ruimte om te spreiden over de kerkzaal. Volgt u hierbij de aanwijzingen van kosters en bhv op.

Uiteraard hopen we dat er op korte termijn weer versoepelingen mogelijk zijn. Binnen de kerkenraad is ook het voornemen uitgesproken om de aanwezigheid in de kerkzaal weer te verruimen zodra de landelijke ontwikkelingen hier enige ruimte voor bieden. Met het oog op het grote belang van de samenkomsten van de gemeente, zullen we deze ontwikkelingen dan ook nauwlettend volgen. UIteraard geldt dit ook voor de doordeweekse activiteiten.

Voor de goede orde willen we u nog verzoeken om niet in de app op dit bericht te reageren. Mocht u toch een vraag of opmerking voor de kerkenraad hebben, dan is dit uiteraard mogelijk. Stuur uw reactie in dat geval naar de scriba: scribavk@gmail.com.

Op basis van de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandagavond zal er in de moderamenvergadering van 17 januari worden besproken wat precies de consequenties zijn van de persconferentie van a.s. vrijdag. Hierna volgt weer verder bericht.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

 

Update 22 december 2021

Gemeente,

Naar aanleiding van de nieuwe lockdown hebben we ons weer moeten beraden op de consequenties voor onze wijkgemeente. Alle verschillende belangen afwegend, hebben we er nu voor gekozen om de mogelijkheid van fysieke aanwezigheid in de kerk te behouden. Daarbij delen we de gemeente in vier groepen in (i.p.v. de huidige twee groepen), waarbij we in eerste instantie hebben gekeken naar de periode van de nu geldende lockdown.
De kerkenraad zal zich verder beraden op het beleid voor de periode daarna, wat uiteraard ook weer afhankelijk zal zijn van de landelijke ontwikkelingen.

In de huidige situatie is er geen noodzaak meer de tweede dienst vóór 17.00u te houden. We zetten het tijdstip van de tweede dienst dan ook per Eerste Kerstdag weer terug naar 17.00u. Daarbij merken we op dat we nog niet terug gaan naar 18.30u om gezinnen met jongere kinderen ook de gelegenheid te geven naar de kerk te komen als zij voor de tweede dienst aan de beurt zijn.

Ook de voor de oudejaarsdienst geldt dat er nu geen reden meer is om af te wijken van het gebruikelijke tijdstip. De aanvangstijd van de oudejaarsdienst zal dan ook "gewoon" 19.30u zijn.

Alle overige maatregelen blijven ongewijzigd. Hieronder treft u de indeling voor de komende periode t/m zondag 9 januari:

 • 25 dec. morgen: L t/m R
 • 25 dec. middag: S t/m Z
 • 26 dec. morgen: A t/m D
 • 26 dec. middag: E t/m K
 • 31 dec  avond: L t/m R
 • 1 jan. morgen: S t/m Z
 • 2 jan. morgen: E t/m K
 • 2 jan. middag: A t/m D
 • 9 jan. morgen: L t/m R
 • 9 jan. middag: S t/m Z

Helaas zitten we nog altijd in een periode, waarin we geconfronteerd worden met veranderende overheidsmaatregelen, die steeds weer vertaald moeten worden naar de situatie van onze wijkgemeente. Dat is niet altijd eenvoudig en daarom vragen we om uw begrip en voorbede voor allen die betrokken zijn bij het coronabeleid binnen onze wijkgemeente, maar ook daarbuiten.

Ondanks alle beperkingen, waarmee we deze dagen te maken hebben, wensen we u en jullie allen gezegende Kerstdagen toe. Juist in deze tijd mogen we afzien van de omstandigheden en ons hart richten op Hem, Die neerdaalde in de duisternis van deze wereld. Dat kleine Kindje in de kribbe is ook de machtige God, Die gezegd heeft: Zie, Ik maak alle dingen nieuw!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

 

Update 17 december 2021

Naar aanleiding van de kerkenraadsvergadering zijn er - ten opzichte van het bericht in het kerkblad - de volgende wijzigingen/aanvullingen m.b.t. de kerkdiensten in de Kerstperiode:

 • De indeling op Eerste Kerstdag wordt iets aangepast. De letter K gaat van de morgen naar de middag. De indeling wordt dus: morgen L t/m Z en middag A t/m K. Let op: deze aanpassing geldt alleen voor Eerste Kerstdag. De verdere indeling, zoals vermeld in het kerkblad, blijft ongewijzigd.
 • Bij drukte wordt zo nodig gebruik gemaakt van Sjalom als "overloop", waar de dienst op een scherm te volgen is. Uiteraard wordt eerst geprobeerd om iedereen een plek te geven in de kerkzaal, mits dit op verantwoorde wijze mogelijk is.
 • Om de organisatie ook praktisch haalbaar te laten zijn, vragen we u om u aan de genoemde indeling te houden. Het is dus niet mogelijk om voor een andere dienst ingedeeld te worden. Wel is het mogelijk om zelf met iemand / een ander gezin te ruilen.
 • Met betrekking tot de oudejaarsdienst is besloten om eenmalig af te wijken van de huidige aanvangstijden en deze dienst te laten beginnen om 18.30u. De aanleiding hiervoor is dat 31 december een gewone werkdag is en het houden van een dienst vóór 17.00u daarmee geen goed alternatief is.
 • Helaas moeten we u verzoeken om geen gasten/familie van buiten de eigen gemeente mee te nemen naar de diensten met Kerst en Oud en Nieuw, aangezien het aantal bezoekers hiermee te onvoorspelbaar zou worden.
 • Tot slot verzoeken we u nog om bij het binnengaan van de kerk uitsluitend gebruik te maken van de hoofdingang en de aanwijzingen van kosters en bhv op te volgen.

We vragen u vriendelijk om uw begrip en medewerking bij dit alles om zo de diensten van deze periode in goede orde te kunnen laten verlopen.

We wensen iedereen gezegende Kerstdagen toe!

 

Update 30 november 2021

Gemeente,

Naar aanleiding van de laatste aanpassingen in de landelijke coronamaatregelen, hebben ook wij weer enkele besluiten moeten nemen t.a.v. de maatregelen in onze wijkgemeente. Het uitgangspunt hierbij is dat wij gehoor willen geven aan de dringende oproep om ná 17.00u geen fysieke activiteiten meer te organiseren, waaronder kerkdiensten. Hoewel er best kritische vragen te stellen zijn bij deze oproep, hebben wij gemeend deze niet naast ons neer te kunnen leggen.

Concreet zijn er de volgende wijzigingen:

 • Per a.s. zondag 5 december wordt het tijdstip van de tweede dienst aangepast naar 15.30u.
 • De indeling van de groepen wordt op basis van de ervaringen aangepast, wat betekent dat de letter 'K' verhuist naar de tweede groep. De indeling wordt dus: A t/m J en K t/m Z.
 • Ook op de Avondmaalszondag houden we nu twee diensten. Aankomende zondag verwachten in de morgendienst gemeenteleden met de letters A t/m J. In de middagdienst om 15.30u verwachten we gemeenteleden met de letters K t/m Z.
 • Voor alle doordeweekse activiteiten geldt dat deze, indien ze ná 17.00u stonden gepland, komen te vervallen of online plaats moeten vinden. In sommige gevallen is verplaatsing naar een tijdstip vóór 17.00u een optie.
 • Met betrekking tot de geplande kerstvieringen binnen het jeugdwerk, wordt nu gedacht aan één gezamenlijke viering op zaterdagmiddag 18 december. Hierover volgt nog nader bericht.

Al met al zijn dit toch weer ingrijpende maatregelen, waarvan we hopen dat ze van korte duur zijn. De kerkenraad volgt de landelijke ontwikkelingen en past het beleid zo nodig weer aan.

We zijn dankbaar dat de zondagse Woordverkondiging doorgang mag vinden. Juist in een tijd waarin zoveel onzeker is, mogen we bedenken wat de Heere gezegd heeft: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan (Marcus 13:31).

Namens de kerkenraad,

Rien ten Brinke, scriba

 

Update 5 november 2021

Gemeente,

Zoals aangekondigd heeft de kerkenraad gisteravond enkele besluiten moeten nemen n.a.v. de laatste aanpassingen van de coronamaatregelen. Hieronder noemen we de belangrijkste besluiten. Omdat de meeste punten voor a.s. zondag al gevolgen hebben, vragen we u om nauwkeurig kennis te nemen van dit bericht.

 • Per a.s. zondag 7 november wordt de gemeente verdeeld in twee groepen o.b.v. de eerste letter van de achternaam: A t/m K en L t/m Z.
 • We houden twee diensten per zondag. In de morgendienst van a.s. zondag worden gemeenteleden met de letters A t/m K verwacht, in de avonddienst L t/m Z, de week daarna andersom, enz.
 • Om te voorkomen dat (gezinnen met) jonge kinderen hierdoor maar eens per twee weken naar de kerk kunnen, wordt het aanvangstijdstip van de tweede dienst per zondag 14 november tijdelijk aangepast naar 17.00u, waarbij er tijdens deze dienst kinderoppas beschikbaar zal zijn.
 • De kerkbanken worden om en om gevuld. Er is dus steeds één kerkbank leeg om afstand te creëren.
 • Het aparte 1,5m-vak komt hiermee te vervallen.
 • Tussen verschillende huishoudens in dezelfde bank wordt zoveel mogelijk gepaste afstand gehouden.
 • Iedereen wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen tijdens bewegingen naar en van de zitplaats. Als u zit, mag het mondkapje af.
 • Het beleid m.b.t. de gemeentezang is vooralsnog ongewijzigd.
 • Volg steeds de aanwijzingen van kosters en bhv op.
 • De algemene coronamaatregelen blijven van toepassing (thuisblijven bij klachten, handen desinfecteren e.d.)

Uiteraard zullen we deze maatregelen naar aanleiding van de praktijkervaringen en mogelijke wijzigingen in het landelijke beleid zo nodig weer aanpassen. In dit alles weten we ons afhankelijk van de Heere, Die alle dingen bestuurt en Die Zelf Zijn gemeente zal bewaren.

De kerkenraad.

Update 25 september 2021

Versoepeling coronamaatregelen. Zoals u uit de landelijke berichtgeving heeft kunnen vernemen, vervalt per 25 september de 1,5m-maatregel. De kerkenraad heeft in de vergadering van 2 september al gesproken over dit scenario en wat dit zou betekenen voor onze zondagse diensten. Er is toen besloten om, als de landelijke maatregelen dit toe zouden laten, de beperking van het aantal aanwezigen los te laten en dan ook weer terug te gaan naar twee diensten per zondag m.i.v. zondag 3 oktober. Inmiddels is duidelijk dat we dit besluit kunnen uitvoeren, waarbij we willen benadrukken dat dit niet betekent dat alle coronamaatregelen vervallen. U wordt verzocht om met de volgende zaken rekening te (blijven) houden:
- Bij coronagerelateerde gezondheidsklachten en/of als u in afwachting bent van een testuitslag blijft u thuis.
- In en om de kerk volgt u de aanwijzingen van kosters/bhv op.
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
- Bij het innemen van uw plek voorkomt u zoveel mogelijk dat u anderen moet passeren of dat anderen u moeten passeren. Neem dus niet plaats op de hoek van een bank als er ruimte is om door te schuiven.
- U wordt verzocht zo min mogelijk door de kerkzaal te lopen.
- Bij het innemen van onze plaats en bij het verlaten van de kerk geven we elkaar de ruimte en houden zoveel mogelijk “gepaste afstand”.

Conform het advies van de landelijke kerk willen we gemeenteleden, die een kwetsbare gezondheid hebben of die zich onveilig voelen bij deze veranderingen, de mogelijkheid bieden om plaats te nemen in een deel van de kerkzaal, waar de 1,5m-maatregel nog wel gehanteerd zal worden. Hiervoor zal waarschijnlijk een van de zijvakken gebruikt worden (zo nodig aangevuld met andere plaatsen). Indien u hiervan gebruik wilt maken wordt u verzocht zich aan te melden via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl.

De kerkenraad is verheugd dat er weer versoepelingen mogelijk zijn. Anderzijds realiseren we ons dat voorzichtigheid nog altijd geboden is en dat er gemeenteleden zijn voor wie deze veranderingen ook weer spanning en onzekerheid met zich meebrengen. Bovengenoemd besluit is dan ook niet lichtvaardig genomen, maar na overweging van de vele verschillende kanten, die aan deze kwestie zitten. Bovenal is het ons gebed dat de Heere deze stap wil zegenen en dat het mag bijdragen aan de voortgang van Zijn Koninkrijk!

Update 25 juni 2021

In verband met de versoepelingen van de landelijke coronamaatregelen kunnen we ook als kerk weer een aanpassing doen in het coronabeleid.Het dringende verzoek om een mondkapje te dragen komt te vervallen per zondag 27 juni.Verder mogen er weer wat meer mensen in de kerkzaal aanwezig zijn, waarbij de beperking nog zit in de 1,5m afstand. Omdat de groepen wat groter mogen zijn, gaan we van vijf naar drie groepen (A t/m G, H t/m P en Q t/m Z) per zondag 4 juli. Aangezien we nu drie diensten per zondag houden, betekent dit dat iedereen in de gelegenheid is om een keer zondag naar de kerk te gaan. Hieronder vindt u de indeling voor de komende periode.

 • 4 juli: mo Q t/m Z, mi A t/m G, av H t/m P.
 • 11 juli: mo H t/m P, mi Q t/m Z, av A t/m G.
 • 18 juli: mo A t/m G, mi H t/m P, av Q t/m Z.
 • 25 juli: mo Q t/m Z, mi A t/m G, av H t/m P.
 • 1 aug: mo H t/m P, mi Q t/m Z, av A t/m G.
 • 8 aug: mo A t/m G, mi H t/m P, av Q t/m Z.
 • 15 aug: mo Q t/m Z, mi A t/m G, av H t/m P.
 • 22 aug: mo H t/m P, mi Q t/m Z, av A t/m G.
 • 29 aug: mo A t/m G, mi H t/m P, av Q t/m Z.

 

De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk
 
Update 5 juni 2021

Gemeente, inmiddels mogen we met dankbaarheid vaststellen dat de coronacijfers de goede kant op gaan en dat er weer enige versoepelingen mogelijk zijn. Daarnaast is inmiddels bekend dat we per 6 juni drie diensten per zondag houden, zolang er nog beperkingen gelden voor het aantal aanwezigen in de kerkzaal. Dit om alle gemeenteleden zoveel mogelijk gelegenheid te bieden een dienst in de kerk bij te wonen. We gebruiken hierbij weer een indeling o.b.v. de eerste letter van de achternaam, zoals we eerder ook hebben gedaan. Vanwege de verruiming, die inmiddels mocht plaatsvinden (e.e.a. conform de zgn. "Routekaart voor kerken"), is bij de groepsindeling al rekening gehouden met een groter aantal aanwezigen per dienst. De groepsindeling zal, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen, de komende periode mogelijk weer aangepast moeten worden. Volgt u steeds de berichtgeving over het aanmelden voor de diensten in de afkondigingen en het kerkblad. Als uw letter aan de beurt is, moet u zich nog wel aanmelden via aanmelden@vredeskerkveenendaal.nl. U krijgt hiervan geen bevestiging meer, maar u mag dan gewoon met het opgegeven aantal personen de betreffende dienst bijwonen. U wordt daarbij nadrukkelijk verzocht om uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Dit om iedereen tijdig een plaats te kunnen wijzen en ook de kosters en bhv de gelegenheid te geven op tijd hun zitplaats in te nemen. Er zal tijdens de morgen- en middagdienst weer kinderoppas zijn.

Verder mag er weer door alle aanwezigen gezongen worden, zij het met een beperking op het gebied van het volume en het aantal te zingen verzen per dienst. Waarschijnlijk herinnert u zich nog de periode dat we met alle aanwezigen "ingetogen" zongen en slechts één vers per Psalm zongen. Deze situatie zal per zondag 13 juni weer van toepassing zijn. Voorlopig zal er nog geen voorzang zijn voor de dienst. Het "ingetogen" zingen wordt in het protocol van de PKN als volgt omschreven: "zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken". U wordt dus verzocht zich hieraan te houden als u tijdens de dienst in de kerkzaal aanwezig bent.

We hopen dat er spoedig verdere versoepelingen mogelijk zijn. Anderzijds realiseren we ons dat corona op dit moment nog een realiteit is, die aanleiding geeft voor de nodige voorzichtigheid. In dit alles weten we ons afhankelijk van Hem, Die alle dingen bestuurt en Die ons (zon)dag aan (zon)dag Zijn goedheid toont!

De kerkenraad van de wijkgemeente rondom de Vredeskerk
 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Jaap Vermeulen

Datum:

18 februari 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: